Nadzory Budowlane

Nadzór Inwestorski (inspektor nadzoru inwestorskiego) obejmuje: 

• kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

• sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych,

• uczestniczenie w odbiorach technicznych,

• merytoryczna kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców,

• kontrola jakości i stanu zaawansowania robót,

• raportowanie do inwestora.

Zarządzanie Budową (kierownik budowy) obejmuje: 

• formalno-prawne przygotowanie Inwestycji,

• kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

• prowadzenie dokumentacji (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji podwykonawczej,

• realizacja zaleceń wpisanych (przez inspektora nadzoru, projektanta) do dziennika budowy,

• zgłaszanie inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia lub odbioru zakończonych robót ulegających  zakryciu bądź zanikających,

• zarządzanie kosztami, budżetem i jakością.